00:08
13 Sierpień 2020
czwartek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Gmina Kolbudy będzie realizować program na rzecz poprawy jakości powietrza

Zamieszczono dnia śr., 2019-10-09 12:28

Rada Gminy Kolbudy podczas październikowej sesji przyjęła uchwałę w sprawie Programu „Zielone Kolbudy”, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy. Na dotację z budżetu Gminy Kolbudy będą mogli liczyć mieszkańcy, którzy zdecydują się na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii. Przyjęte przez Radę regulacje wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku.

- Musimy korzystać z wszelkich rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Smog jest problemem, z którym zmaga się dziś wiele samorządów. Również w naszej gminie mieszkańcy nie zawsze mogą otworzyć okno, aby pooddychać świeżym powietrzem. Musimy zacząć poważnie myśleć o odnawialnych źródłach energii i stopniowo eliminować przestarzałe, często opalane kiepskiej jakości węglem, piece. Przyjmując tę uchwałę robimy kolejny i zapewne nie ostatni krok w drodze do bardziej czystego powietrza.

Radni podczas debaty poprzedzającej głosowanie zwracali uwagę, że z pewnością zainteresowanie dofinansowaniem będzie większe niż możliwości finansowe samorządu. Trzeba jednak korzystać z wszelkich możliwych środków prowadzących do poprawy jakości powietrza.

- Fajnie, że chcemy nawiązywać do dawnych czasów gdy Kolbudy nazywane były Małym Sopotem - mówił wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolbudy Andrzej Sosiński. - Zawsze będę popierał proekologiczne projekty.

Do nadmorskiego kurortu nawiązał w swej wypowiedzi również radny Piotr Wójtowicz, który stwierdził, że należy dążyć do tego, aby jakość powietrza w naszej okolicy była bardziej zbliżona do tej z Sopotu, niż do borykającego się z problemem ogromnego smogu Krakowa.

Celem Programu „Zielone Kolbudy” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Na dofinansowanie liczyć będą mogli mieszkańcy, którzy zdecydują się na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Wysokość dotacji wyniesie 50 procent kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Do korzystania z Programu uprawnione będą osoby fizyczne - z wyłączeniem osób, które spełniają warunek do objęcia pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba zamieszkująca na pobyt stały na terenie Gminy Kolbudy i posiadająca tytuł własności do nieruchomości. Finansowym wsparciem objęte będą tylko przedsięwzięcia realizowane w budynku/lokalu użytkowanym jako mieszkalny, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Według regulaminu nabór wniosków prowadzony będzie w miesiącu lutym. Realizacja przedsięwzięcia powinna zostać zakończona do 30 września. 

Podczas sesji poruszono również kwestię dofinansowania do wymiany starych pieców na kotły bardziej przyjazne atmosferze. W przeszłości program „Czyste Powietrze” realizowany by na szczeblu samorządowym. Obecnie wnioski mieszkańców trafiają do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wójt Andrzej Chruścicki poinformował, że prowadzone są rozmowy z WFOŚIGW o oddelegowaniu osoby, która w Kolbudach zajmowałaby się przyjmowaniem wniosków. Rozwiązanie takie znacznie ułatwiłoby mieszkańcom drogę do finansowego wsparcia na likwidację tzw. kopciuchów.

info/foto: www.kolbudy.pl