06:05
8 maj 2021
sobota

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Ostatnie chwile na zgłoszenie się do „Małego ZUS plus”

Zamieszczono dnia ndz., 2021-01-24 20:36

Przedsiębiorca, który spełnia warunki i chce korzystać z „Małego ZUS plus” powinien zgłosić się do ulgi najpóźniej do 1 lutego. Z „Małego ZUS” na Pomorzu obecnie korzysta 18,6 tys. płatników.
Do „Małego ZUS plus” można się zgłaszać od początku roku. Ulga uprawnia do płacenia niższych, proporcjonalnych do dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej.

Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzystają tylko Ci, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni.
Przedsiębiorca, który chce korzystać z „Małego ZUS plus” i spełnia warunki, powinien najpóźniej do 1 lutego wyrejestrować się z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz zgłosić do ubezpieczeń z kodem właściwym dla „Małego ZUS plus”. Składa wówczas w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (kodem właściwym dla ulgi to: 05 90 albo 05 92).

Osoba, która korzystała z „Małego ZUS plus” w poprzednim roku, nadal spełnia warunki i chce ją kontynuować, nie musi zgłaszać się ponownie. Każdy kto korzysta z „Małego ZUS plus” musi też złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2021 r. lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. z informacją o rocznym przychodzie, dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota składek przy „Małym ZUS plus” zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Musi się ona mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 r.

Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz Ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Wyłączone są także osoby, które wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorca może korzystać z „Małego ZUS plus” przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Wsparcie nie jest przeznaczone dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6 miesięcznej „Ulgi na start”, a następnie dwóch lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Wszystkie ulgi są dobrowolne i w każdej chwili można z nich zrezygnować. Trzeba zdawać sobie sprawę, że płacenie niższych składek ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń, takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, a także emerytura czy renta.