14:07
22 lipiec 2019
poniedziałek

Północna.tv

Ty też masz swój głos!

Pruszcz Gdański: SANEPID zatrudni...

Zamieszczono dnia pon., 2019-03-18 10:27
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna poszukuje kandydata na stanowisko: młodszy asystent Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.
Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Pruszcz Gdański
- Wynagrodzenie będzie określone w sposób i na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych
działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z 2014 poz.954) oraz wewnętrznych aktach normatywnych i
składać się będzie z następujących składników:
- Wynagrodzenie zasadnicze wg grupy XVII, dodatek kontrolny 10 %, dodatek za wysługę lat, premia na zasadach i
warunkach określonych w Regulaminie premiowania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Pruszczu Gdańskim
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:
1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem prawidłowych warunków produkcji, transportu,
przechowywania i sprzedaży żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz
produktów kosmetycznych
2. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia
zbiorowego
3. Pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
produktów kosmetycznych do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w celu sprawdzenia
przestrzegania przez przedsiębiorców kryteriów bezpieczeństwa żywności i produktów kosmetycznych
4. Prowadzenie postepowań administracyjnych, sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, upomnień,
postanowień o nałożeniu grzywny i tytułu wykonawczego.
5. Prowadzenie rejestrów, dokumentacji i sprawozdawczości.
Wymagania niezbędne:
-  wykształcenie: wyższe kierunek preferowany: biologia, chemia, biotechnologia, zdrowie
- publiczne, dietetyka lub inne mające zastosowanie w realizacji zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i
Przedmiotów Użytku
Wymagania dodatkowe:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym Excel
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność,
- sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków.
- prawo jazdy kategorii B
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Dokumenty należy przesłać do dnia 29 marca 2019 r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w
Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański, z dopiskiem „higiena żywności” na kopercie
lub drogą mailową na adres:
Wymagane dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych (w tym tych nie wymienionych w art. 22(1) kodeksu
pracy, a w szczególności mojego wizerunku) zawartym w niniejszym dokumentach do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszczu Gdańskim zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej,
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 683 54 12
info/Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim